REGULAMIN

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.boudoir26.pl prowadzony jest przez firmę Boudoir 26, mającą siedzibę pod adresem: ul. Wilcza 11, 00-538 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9562133484 (dalej zwana Boudoir 26).

Zasady ogólne

1. Regulamin zawiera warunki korzystania ze sklepu internetowego www.boudoir26.pl, (dalej zwany Sklepem) składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia, Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Klient ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed złożeniem zamówienia.

3. Zamówienia towarów w sklepie realizowane są tylko drogą elektroniczną. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni tygodniu. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Dane osobowe klientów sklepu www.boudoir26.pl są chronione ustawą z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży produktów (ogólne warunki umowy) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

posiadanie komputera z dostępem do Internetu

aktywne konto poczty elektronicznej

przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

Formy płatności

1. Akceptowaną formą płatności jest przelew bankowy bądź pocztowy na poniższy rachunek sklepu www.boudoir26.pl

Bank PKO BP 08 1020 1068 0000 1002 0211 1813
Boudoir 26, ul.Wilcza11, 00-538 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie.

Realizacja zamówienia

1. Zamówione przez Klienta produkty zostają odłożone na okres 3 dni. Jeżeli w przeciągu tego czasu na konto właściciela sklepu nie wpłynie przelew od Klient, z wyłączeniem opcji „za pobraniem” zamówienie zostanie automatycznie anulowane

2. Zamówienie jest realizowane po wpłynięciu płatności na konto od Klient, z zastrzeżeniem ust.

3. Wysyłka zakupionego produktu realizowana jest w terminie od 2 do 5 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

Ceny

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają wszelkie cła, opłaty i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Zamówienie

1. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na www.boudoir26.pl dokonać wyboru produktu, jego kolorystyki itp., jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego modelu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Wybór zamawianego produktu przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

6. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.

8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie złożonego zamówienia” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia

9. Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD każdego dnia z wyłączeniem sobót i niedzieli.

10. Przesyłki krajowe i międzynarodowe są płatne, ceny wdg. taryfikatora dostawcy.

11. Odbiór osobisty jest możliwy tylko w Warszawie.

Zwroty i wymiany

1. Klient może wymienić bez podania przyczyny zakupiony towar, nie noszący znamion użytkowania, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

2. Aby dokonać zwrotu rzeczy zakupionej w sklepie www.boudoir26.pl, prosimy o kontakt ze sklepem poprzez e-mail info@boudoir26.pl aby poinformować o zamiarze dokonania zwrotu, jednakże nie jest to element warunkujący przyjęcie zwrotu

Reklamacje

1. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy prosimy o kontakt na adres e-mail info@boudoir26.pl. W e-mailu prosimy o opis wady.

2. Zwrot pieniędzy dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy (podany drogą mailową na skrzynkę info@boudoir26.pl

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: info@boudoir26.pl lub w formie pisemnej przesyłając na adres Boudoir 26, ul. Wilcza 11, 00-538 Warszawa. W wiadomości prosimy o opis wady oraz dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w tym adres e-mail i numer telefon

5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. O wyniku reklamacji Sklep powiadomi Klient tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Jeśli w tym terminie Boudoir26 nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

6. Powyższa procedura dotyczy również reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Prawa autorskie

1. Logo Boudoir26 i wszelkie użyte wzory na stronie www.boudoir26.pl są własnością sklepu internetowego. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do elementów sklepu są zastrzeżone.

2. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu www.boudoir26.pl/

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niewymienionych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2012


Polityka prywatności

1. [Prawo do prywatności] Sklep chroni prawo do prywatności swoich Klientów.

2. [Dane do kontaktu] Dane do kontaktu ze Sprzedawcą, w tym do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną prywatności, znajdują się w dziale Kontakt

3. [Zgoda – dane osobowe] Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

4. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

5. [Przetwarzanie danych osobowych Klientów] Sprzedawca przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywana na serwerze w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę.

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.